Kristoffer Oen Tour Web 1350163 1

Masterstudiet i kuratorpraksis

Fra 2015 tilbyr KHiB masterutdanning i kuratorpraksis. Mastergraden er erfaringsbasert, og har et omfang på 90 studiepoeng. Søkere må ha minst to års relevant arbeidserfaring. Studiet er en toårig deltidsutdanning med opptak av ti studenter annethvert år.

Guidet tur i Bergen Kunsthall. Foto: Kristoffer Øen

Masterprogrammet representerer en videreføring av KHiBs videreutdanning i skapende kuratorpraksis, og bygger på faglige og pedagogiske grunnprinsipper fra denne.

Masterutdanningen i kuratorpraksis er en tverrfaglig utdanning som forbereder studentene for å arbeide som selvstendige kuratorer i et sammensatt kunst- og kulturfelt. Studiet retter seg mot kunstnere og personer med bakgrunn fra tilstøtende fag som kunsthistorie, medievitenskap og teatervitenskap.

Utdanningen er satt sammen av obligatoriske samlinger der den fellesfaglige samtalen, muntlige presentasjoner og kritisk refleksjon står sentralt. Kjernen i studiet er utviklingen av egen kuratorisk praksis i form av et masterprosjekt. Egen praksis og individuelt prosjektarbeid støttes gjennom individuell veiledning, gruppeveiledning og et gjennomgående kontekstuelt program. Masterprosjektene utgjør samlet en del av det faglige grunnlaget for programmet og vil være vesentlige for felles refleksjon.

En sentral målsetting i utdanningen er å fremme og etablere faglig diskurs og gjennom dialog som metode stimulere til kontinuerlig evaluering av egen og andres praksis. Kandidater med kuratorutdanning fra KHiB arbeider som frilans- og institusjonsansatte kuratorer, institusjonsledere, skribenter, redaktører, kritikere, produsenter, formidlere og kunstnere. 

Les mer om utdanningen i studieplanen.

I tidsskriftet Art, Design & Communication in Higher Education har Sissel Lillebostad, som tidligere var høgskolelektor ved KHiB, skrevet om dialog som metode i kuratorutdanningen. Les artikkelen her: Some observations on commitment and dialogue

Statens lånekasse

Studiet gir rett til lån i Statens lånekasse. Studiet er vederlagsfritt for studiets målgrupper. Dette gjelder ikke ansatte ved institusjoner, hvor det kreves en avgift på kroner 5.000 per semester. Avgiften forutsettes dekket av de respektive institusjonene.